My own equilibrium

Temat: [ I termin] PST
...tj.: jednostka budżetowa (w tym urząd gminy, jako jednostka budżetowa, której - w odróżnieniu od innych jednostek budżetowych - organizację i funkcjonowanie określa regulamin organizacyjny nadawany przez wójta w drodze zarządzenia), zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej, - wyposażone w osobowość prawną: spółki akcyjne, spółki z o.o., fundacje, publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury oraz inne gminne osoby prawne zakładane przez gminę.[/quote] Eh, trzeba dokładniej przeczytać książkę. @Esme, to pytania z kolosa??
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=1639Temat: Poznan Project - Indeksowanie małżeństw - nowe propozycje
Witam Sprzęt na pewno przyda się Towarzystwu zarówno do pracy w archiwum jak i w terenie.Czy już Ktoś próbował sięgać po oferowane środki? Program Operacyjny „Dziedzictwo kulturowe” Priorytet 2. Rozwój instytucji muzealnych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Adresaci: • jednostki samorządu terytorialnego; • państwowe i samorządowe instytucje kultury; • archiwa państwowe; • kościoły i związki wyznaniowe; • organizacje pozarządowe. Cel: • ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, • zwiększanie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego (w tym dziedzictwa archeologicznego) , • zwiększenie roli zabytków i muzealiów w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości poprzez tworzenie...
Źródło: wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?t=131


Temat: Pomoc - drobne pytania, szybkie odpowiedzi
...władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki, 2) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, 3) fundusze celowe, 4) państwowe szkoły wyższe, 5) jednostki badawczo-rozwojowe, 6) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 7) państwowe lub samorządowe instytucje kultury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze, 9) Narodowy Fundusz Zdrowia 10) Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, 11) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa...
Źródło: f.uek.krakow.pl/viewtopic.php?t=10199


Temat: Conieco o Grunwaldzie
...polach grunwaldzkich. Swoją obecność potwierdzili już goście oficjalni z krajów i regionów , z którymi współpracujemy: Szwecji, Danii, Francji, Włoch, Słowacji Niemiec, Rosji, Białorusi, a przede wszystkim z Litwy. Liczymy na około 1000 osób oficjalnych delegacji z zagranicy. 2. Jaki jest wkład w przygotowania przedsięwzięcia Litwy i Białorusi. Jakich gości spodziewacie się Państwo z zagranicy? Realizowane są wspólne projekty przez samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe z ich odpowiednikami na Litwie i Białorusi. Z Litwy spodziewamy się, jak co roku, rycerstwa a dodatkowo w 600 rocznicę pojawią się rzemieślnicy. Przygotowaliśmy dodatkowe miejsca, aby umożliwić prezentację rękodzieła i dać pole do popisu uczestnikom turniejów rycerskich. 3. Poproszę, kilka słów, dotyczących promocji regionu w związku z tą ważną rocznicą. Czym...
Źródło: kww.lt/forum/viewtopic.php?t=194


Temat: Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP uruchomił trzecią edycję programu "Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży". Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do trzeciej edycji Programu realizowanej w roku 2008. O współfinansowanie mogą ubiegać się: szkoły, samorządowe instytucje kultury prowadzące zajęcia z młodzieżą, organizacje pozarządowe. Celem nadrzędnym Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży jest przyczynienie się do zmiany w nastawieniu wobec siebie obu społeczeństw poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej oraz wspólnoty współczesnych celów i zadań, jakie stoją przed Polską i Ukrainą. W ramach programu możliwe jest współfinansowanie projektów...
Źródło: forum.cerkiew.net.pl/viewtopic.php?t=231


Temat: podwyżki cen śmieci
...Gminy na 2008 r. 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Błoniu. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat w zakresie usuwania odpadów komunalnych stałych. 5. Przedstawienie Radzie Miejskiej przez Burmistrza Miasta i Gminy Błonie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2008 r. 6. Interpelacje i zapytania. 7. Zamknięcie Sesji. Przewodniczący Rady /-/ Piotr Jakub Pniewski
Źródło: blonie.pl/forum/viewtopic.php?t=1241


Temat: NAGRODA FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ
...kraju i demokracji lokalnej zależy od tego, czy ludzie identyfikują się ze swoim miejscem. Należy koniecznie wspierać inicjatywy, które prowadzą do wzmocnienia lokalnych więzi." - podkreśla prof. Jerzy Regulski, przewodniczący Kapituły Nagrody FRDL i prezes Fundacji. Kto może kandydować do Dorocznej Nagrody FRDL IV edycji Kandydatami zgłaszanymi do Dorocznej Nagrody FRDL mogą być podmioty należące do następujących kategorii: - samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.); - organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego; - osoby indywidualne za szczególne przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej...
Źródło: edukultura.pl/forum/viewtopic.php?t=94


Temat: Obliczono ile statystyczny Polak wydaje na kulturę
...swojego kontaktu z kulturą. - Nawet najgenialniejsi twórcy nie mogą istnieć bez świadomych odbiorców - podkreślił. Dlatego - jego zdaniem - tak ważne jest przygotowanie animatorów, osób pośredniczących między twórcami a odbiorcami. Według niego, ważną rolę spełniają tu organizacje pozarządowe, które rozwijają kreatywność społeczeństw lokalnych. Kandydatami do nagrody fundacji mogły być podmioty z dwóch kategorii: samorządowe instytucje kultury (m.in. biblioteki, domy kultury, muzea, świetlice wiejskie) oraz organizacje pozarządowe lub grupy obywateli. Wśród tych drugich były towarzystwa rozwoju regionalnego, stowarzyszenia kulturalne i artystyczne (np. orkiestry), stowarzyszenia upowszechniania wiedzy historycznej (w tym grupy rekonstrukcyjne). Ogółem zgłoszono do nagrody ponad 232 różnorodne działania. Nagrody otrzymały:...
Źródło: iplaforum.pl/viewtopic.php?t=3356


Temat: Ach ta tpsa :)
...cytat:Tepsa napisała: Usługi dostępu do Internetu będą rozliczane przez Telekomunikację Polską na dwa sposoby. Klienci indywidualni (osoby fizyczne) nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie dostępu do Internetu oraz uczniowie, studenci, szkoły, placówki oświatowe, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury będą zwolnieni z VAT. Oznacza to, że za usługi zapłacą tylko ceny netto - w efekcie ostateczna cena usługi ulegnie obniżeniu. Pozdrawiam, | GG:1626140 | redaktor: compzone | ZaBramką Życie jest piękne gdy tworzysz!
Źródło: forum.ks-ekspert.pl/index.php?showtopic=10426